Ochrana osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů:

uzavírání smluvních vztahů - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

- zpracování jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační, jiné údaje - jméno, příjmení, /titul/, adresa, doručovací adresa, telefon nebo elektronická adresa, objednané služby, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena služby, informace o provedené platbě, případně i údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu služeb atp.;

- bližším vymezením účelu je uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiná ochrana spotřebitele uložená dodavateli zvláštní právní úpravou, zasílání objednaných služeb, vyřizování objednávek;

- omezená doba uchování (po dobu trvání smluvního vztahu - zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do okamžiku projit záruční doby);

- není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo se jedná o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

šíření obchodních sdělení - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost a o změně některých zákonů, v platném znění; jde o zasílání obchodních sdělení dle § 7 odstavce 3 tohoto zákona ve vztahu k uživatelům, kteří nedali předchozí souhlas, tj. dodavatel získá elektronický kontakt v souvislost s předchozím prodejem služeb;

- zpracování jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační - elektronický kontakt e-mail, číslo mobilního telefonu;

- bližším vymezením účelu je zasílání obchodních sdělení;

- doba uchování překračuje dobu trvání smluvního vztahu - dokud subjekt údajů neodmítne zasílání obchodních sdělení (vysloví nesouhlas);

- subjektu údajů je umožněno při zaslání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek (odpovědí na obchodní sdělení anebo zasláním E-mailu obsahujícího nesouhlas na adresu uvedenou v obchodním sdělení, jinak v kontaktech na webu příslušné služby);

- součást každého obchodního sdělení musí být označení, že jde o obchodní sdělení, adresa dodavatele, adresa, na které může subjekt údajů odmítnout zasílání dalších obchodních nabídek.

nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jehož údaje byly získány v souvislost s činnost dodavatele - § 5 odstavec 5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační - jméno, příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa;

- bližším vymezením účelu je nabízení služeb, týká se rozesílání nabídek služeb v klasické formě, nikoliv elektronicky;

- použité údaje jsou z veřejného seznamu nebo jde o údaje, které dodavatel získal v souvislosti s výkonem své činnosti (bez souhlasu subjektu údajů k nim nelze přiřadit údaje další, ani např. údaje o již zakoupených službách);

- doba uchování dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas se zasíláním těchto informací;

- podmínkou je, že subjekt údajů nevyslovil nesouhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem;

- subjektu údajů je umožněno zaslání písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kategorie subjektů údajů:

zákazníci dodavatele u prvních dvou stanovených účelů zpracování, zákazníci a potenciální zákazníci u třetího.

Údaj o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny :

dodavatel služeb dle vymezení v nabídce (úvodní ustanovení VOP) v rozsahu jméno/název, IČ, adresa sídla, a to za výše stanovenými účely (vždy půjde jen o konkrétního dodavatele konkrétní služby).

Informace o právu na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů

(§ 12 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů):

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o a) účelu zpracování osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislost s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnut, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnut informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnut informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 uvedeného zákona může za správce plnit zpracovatel.

Informace o právu žádat správce o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého takovým zpracováním (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů) :

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednato blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 občanského zákoníku).

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinnost

uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádost subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Poučení o dobrovolnost/povinnost poskytnout osobní údaje ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů:

Subjekt údajů není povinen osobní údaje pro zpracování poskytnout podle zvláštního zákona. Odmítnut poskytnut osobních údajů může mít jen následky ohledně uzavírání smluvních vztahů.

Váš souhlas

Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Aktivně poskytované informace

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.

Pasivně poskytované informace

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

Napište nám

  
Nahoru